ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบ
รายงานเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีงบประมาณในเรื่องที่สำคัญทั้ง 5 เรื่อง
งวด 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562


= ผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย/น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อน(บันทึกสาเหตุแล้ว)
= ผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย/งวดเดียวกันของปีก่อน
= ผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย/น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อน(ยังไม่ได้บันทึกสาเหตุ)
= ผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย/งวดเดียวกันของปีก่อน(บันทึกสาเหตุแล้ว)


กปภ.สาขา     ดูทุกสาขา

1. สาเหตุจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มดี/ไม่ดีกว่าเป้าหมายงวดสะสม เทียบกับ เกิดจริงงวดสะสม
ไม่ได้ตามเป้า/น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อน %       โปรดบันทึกข้อมูลโดยด่วน
2. สาเหตุปริมาณน้ำจำหน่ายดี/ไม่ดีกว่าเป้าหมายงวดสะสม เทียบกับ เกิดจริงงวดสะสม
ไม่ได้ตามเป้า/น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อน %       โปรดบันทึกข้อมูลโดยด่วน
3. สาเหตุอัตราน้ำสูญเสียดี/ไม่ดีกว่าเป้าหมายงวดสะสม เทียบกับ เกิดจริงงวดสะสม
ไม่ได้ตามเป้า/น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อน + %       โปรดบันทึกข้อมูลโดยด่วน
4. สาเหตุ EBITDA ดี/ไม่ดีกว่าเป้าหมายงวดสะสม เทียบกับ เกิดจริงงวดสะสม
ไม่ได้ตามเป้า/น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อน %       โปรดบันทึกข้อมูลโดยด่วน
5. สาเหตุ อัตราการใช้น้ำ ดี/ไม่ดีกว่างวดเดียวกันในปีปัจจุบัน กับงวดเดียวกันในปีก่อน
ไม่ได้ตามเป้า/น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อน %       โปรดบันทึกข้อมูลโดยด่วน
โปรดบันทึกข้อมูล ภายในวันทำงานที่ ๓ ของเดือน ขอขอบพระคุณ
หากต้องการลงข้อมูลหรือดูกราฟ ต้องเข้าสู่ระบบด้วยพนักงานของสาขานั้นๆ เท่านั้น
รายงานของเดือน


ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๕ ปี วาดกราฟ พร้อมเส้นเป้าหมาย

โปรแกรมนี้สามารถเข้าใช้งานผ่านมือถือได้ที่
http://110.76.155.50:8200/report
พัฒนาระบบ โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓
ดูแลระบบโดย นาย วัชรชัย ปราบณรงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กทส.กปภ.ข.๓
กราฟผลการดำเนินงาน | คลังข่าว | คลังภาพ | แบบทดสอบความรู้ WSP | ตารางงาน Data Center | ระบบประวัติมาตร

กลับสู่หน้าแรก